പഠനം പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങിപ്പോയവർക്ക് അവരുടെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി UGC അപ്രൂവ് ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ BA, MA, Diploma, Short term കോഴ്സുകൾ.

കൂടാതെ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ

Diploma, Advanced Diploma കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സുകളും.

Sunrise University Alwar
Kalinga University Raipur
Arunodaya University Itanagar